วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ส.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2565
ซื้อเสาไฟฟ้าคอนกรีตอัดแรง จำนวน 3 ต้น
11  ส.ค. 2565
จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง (ปรับอากาศ) ไป-กลับ เพื่อใช้ในโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน Orgnization Develoment (OD) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ส.ค. 2565
ซื้อทรายอะเบทเพื่อใช้ในโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ส.ค. 2565
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2565
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ สายนานายแล อาจธานี - บ้านนายชูเกียรติ ศรีทอง หมู่ที่ 8 บ้านโนนไท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 3 ตัว (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง