วันที่
ชื่อเรื่อง
6  ก.พ. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนายถวิลย์ พิจารย์ไปโรงเรียนบ้านหนองโกน้อย หมู่ที่ 7 บ้านหนองโกน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (สำนักปลัด) จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 33 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ม.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จุดบ้านนางสาวสังคม โทแก้ว หมู่ที่ 3 บ้านโนนสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ม.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางจันลา ประดับคำ ไป นายชาญชัย ประวารณา หมู่ที่ 9 บ้านรุ่งตะวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ม.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองครอง หมู่ที่ 1 บ้านโคกล่าม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายวารินทร์ ศรีโพธิ์ - บ้านนางชั้น คนชิด หมู่ที่ 4 บ้านรวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2565
จ้างเหมาเวทีและเครื่องเสียงในโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมอีสานตำบลท่าวัด ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง