วันที่
ชื่อเรื่อง
19  พ.ค. 2563
จ้างปรับปรุงถนนดิน สายนานางเลี้ยง ไกรวันไปนานายพิมพ์ บุญมาตย์ หมู่ที่ 3 บ้านโนนสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินจากสามแยกที่นานายสมัย โสธรไปนานายบุญล้น หานุภาพ หมู่ที่ 7 บ้านหนองโกน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินคันคูลำห้วยส้มป่อย สายนานางนิตยา อันสนธ์ ไป ที่นานายสมัย โสธร หมู่ที่ 7 บ้านหนองโกน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านหนองโกน้อย จากบ้านนายหมุด คนคิดไปถนนลาดยางไปแวงน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านโนนไท สายแยกราชพัสดุ ไป นานายแล อาจธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2563
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ? 30 มิถุนายน 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2563
ซื้อชุดรับแขกและโต๊ะพับไม้อัดโฟเมก้าสีขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2563
ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ตู้เย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง