วันที่
ชื่อเรื่อง
10  มิ.ย. 2563
เช่าเช่าพื้นที่อินเตอร์เน็ตและจดทะเบียนโดเมนเนม www.thawat.go.th (พื้นที่ไม่จำกัด รายปี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2563
จ้างขุดลอกร่องระบายน้ำ 3 จุด หมู่ที่ 2,9, และ หมู่ที่ 10 ตำบลท่าวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2563
จ้างโครงการขุดลอกหนองเพ็กสาธารณะ หมู่ที่ 5 บ้านโนนโจด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2563
จ้างดำเนินการเป่าบ่อ และทดสอบปริมาณน้ำเพื่อช่วยเหลือประชาชนขาดแคลนน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2563
ซื้อน้ำยากำจัดแมลงวัน ขนาดบรรจุ 1 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมฝายน้ำล้นแบบ มข ลำห้วยส้มป่อย จุดนานางทองคำ แสนละคร หมู่ที่ 7 บ้านหนองโกน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมฝายน้ำล้นแบบลาดเอียง ลำห้วยกุดลาด จุดนานายสัมผัส อุนโล หมู่ที่ 6 บ้านลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2563
จ้างก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบลาดเอียง หมู่ที่ 1 บ้านโคกล่าม ลำห้วยหลุงจาน จุดนานายเคลือบ แก้วคอนไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง