วันที่
ชื่อเรื่อง
5  มี.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อน้ำยาเคมีดับเพลิง จำนวน 20 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2564
จ้างโครงการยกรูปถนนดิน หมู่ที่ 7 บ้านหนองโกน้อย สายนานายสุ่น พิจารณ์ไปโคกหัวล่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.พ. 2564
จ้างโครงการลงหินคลุก หมู่ที่ 9 บ้านรุ่งตะวัน สายบ้านนางปทุมทอง พันตาเอกไปดอนสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.พ. 2564
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าโรงสีชุมชน หมู่ 9ไปนานายชู หันแจด หมู่ที่ 9 บ้านรุ่งตะวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อตลับหมึกคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ตลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อหมึกเติมเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 5 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2564
ซื้อค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อซุ้มเฉลิยมพระเกียรติรวามค่าติดตั้ง จำนวน 1 ซู้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง