วันที่
ชื่อเรื่อง
28  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด จำนวน 27 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2563
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดเทวราช ด้านทิศตะวันตก ไป หนองแห้ว หมู่ที่ 2 บ้านหนองแวงท่าวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในโครงการปลูกป่า รักษ์น้ำ รักแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมโต๊ะรับประทานอาหาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ท่าวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุเครื่องเขียน โครงการฝึกอบรมสร้างความเข้มแข็งเพื่อเอาชนะยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง