วันที่
ชื่อเรื่อง
11  ก.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม เพื่อใช้จ่ายในโครงการอบรมกฎหมายควรรู้ให้กับประชาชน ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการอบรมกฎหมายควรรู้ให้กับประชาชน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2563
ซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน อาหารว่าง สำหรับผู้มาร่วมประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ โครงการฝึกซ้อมสำหรับการป้องกันอุบัติภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการฝึกซ้อมสำหรับการป้องกันอุบัติภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการลงหินคลุกสายแยกโสกดินแดงไปหลักจุ้ม หมู่ที่ 1 บ้านโคกล่าม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2  ก.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากบ้านนางสำรวย สุขแดง ไป บ้านนางยวน ตาเกิด หมู่ที่ 4 บ้านรวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายชม รวงน้อยไปบ้านนางประนอม พลเยี่ยม หมู่ที่ 4 บ้านรวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2563
ซื้อม่านกันแดด (มู่ลี่) จำนวน 3 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง