วันที่
ชื่อเรื่อง
17  ก.ย. 2563
ซื้อซื้อโต๊ะทำงานผู้บริหาร จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2563
วัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง)
17  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน จำนวน 3 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านรวง จากบ้านนาสำรวย สุขแดง - บ้านนางยวน ตาเกิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านโนนโจด สายกลางบ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน เพื่อใช้จ่ายในโครงการอบรมกฎหมายควรรู้ให้กับประชาชน ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง