วันที่
ชื่อเรื่อง
16  พ.ย. 2563
เหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ หน่วยบริการกู้ชีพ อบต.ท่าวัด
26  ต.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กธ 8565 ขอนแก่น หมายเลขครุภัณฑ์ 001-51-001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ต.ค. 2563
จ้างจัดทำพานพุ่มดอกไม้สด โทนสีแดง จำนวน 1 พาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ต.ค. 2563
จ้างจัดทำพวงมาลาดอกไม้สด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม(นม)ห้เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด จำนวน 1 แห่ง และนักเรียนโรงเรียนในสังกัด สพฐ จำนวน 3 แห่ง ได้ดื่มอาหารเสริม (นม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2564 ครบทุกคน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2563
จ้างค่าจ้างเหมารถรับส่งเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ท่าวัด ที่ด้อยโอกาสสามารถเดินทางเข้ารับการจัดประสบการณ์ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาปรับปรุงถนนดิน หมู่ที่ 1 บ้านโคกล่าม สายบ้านโคกล่าม?บ้านหลุบกุง ตำบลท่าวัด อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมฝาปิดบ่อพักท่อระบายน้ำ คสล. ภายในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนไท หมู่ที่ 8 สายไปหนองระเริง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแวงท่าวัด หมู่ที่ 2 สายสี่แยกกลางบ้านหนองแวงท่าวัดไปวัดเทวราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง