วันที่
ชื่อเรื่อง
17  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน จำนวน 3 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน เพื่อใช้จ่ายในโครงการอบรมกฎหมายควรรู้ให้กับประชาชน ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม เพื่อใช้จ่ายในโครงการอบรมกฎหมายควรรู้ให้กับประชาชน ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการอบรมกฎหมายควรรู้ให้กับประชาชน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน อาหารว่าง สำหรับผู้มาร่วมประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ โครงการฝึกซ้อมสำหรับการป้องกันอุบัติภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านรวง จากบ้านนาสำรวย สุขแดง - บ้านนางยวน ตาเกิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง