วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ก.พ. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายบัญชา กลิ่นนวล ไป บ้านนางรส มาบภา หมู่ที่ 6 บ้านลาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16  ก.พ. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ. 114-13 สายโสกดินแดง-หลักจุ้ม หมู่ที่ 1 บ้านโคกล่าม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13  ก.พ. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองช่าง) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.พ. 2566
จ้างเหมาเครื่องเสียงเพื่อใช้ในโครงการประเพณีบุญคุณลานสู่ขวัญข้าว ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.พ. 2566
จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการประเพณีบุญคุณลานสู่ขวัญข้าว ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.พ. 2566
จ้างเหมาขุดลอกเศษวัชพืชคันคูหนองแวงสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 2 ,3 ตำบลท่าวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายรอบหมู่บ้านด้านทิศใต้ หมู่ที่ 5 บ้านโนนโจด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากบ้านนางประจวบ แสงสุวรรณ ไป โรงเรียนบ้านรวงโนนไทโนนโจด หมู่ที่ 8 บ้านโนนไท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายจากบ้านสุบรรณ ศรีแก้วนิชย์ ไป บ้านนายประสิทธิ์ พิมนต์ หมู่ที่ 3 บ้านโนนสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง