วันที่
ชื่อเรื่อง
24  ม.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 85 - 4760 ขอนแก่น หมายเลขครุภัณฑ์ 005-59-001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงห้องทำงานคณะผู้บริหารและห้องกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากถนนลาดยางไปบ้านนายคมสันต์ โทรัตน์ หมู่ที่ 2 บ้านหนองแวงท่าวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางสาย ทำดิบไปบ้านนายสมัย อินตะมนต์ หมู่ที่ 3 บ้านโนนสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางสำอาง ตาเกิดไปบ้านนายวีระ แทนรินทร์ หมู่ที่ 4 บ้านรวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประจำหน่วยเลือกตั้ง จำนวน 29 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนโดยการลงหินคลุกจากนานายชู หันแจด - ถนนลาดยางไปหลุบกุง หมู่ที่ 10 บ้านโคกล่าม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนโดยการลงหินคลุกสายบ้านนายนำชัย อำไพวรพินิจ - โนนหินแห่ หมู่ 3 บ้านโนนสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง