วันที่
ชื่อเรื่อง
25  มี.ค. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยการปูแอสฟัสท์ติกคอนกรีตสายบ้านนายสุนทร มาตวังแสงไปบ้านนายก้าน มาตวังแสง หมู่ที่ 2 บ้านหนองแวงท่าวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน(รวมค่าติดตั้ง) แบบติดผนัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านโนนสะอาด สายบ้านนางขน นาอุดม ไป ศาลปู่ตา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2564
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมเทคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านโคกล่าม สายบ้านนางไหล คิดการไปถนนลาดยาง สาย 2246 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2564
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมเทคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านโคกล่าม สายบ้านนายอวน ประสันแพงศรี ไป บ้านนางบุญมีไชยไข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ. 114-2 โดยวิธี Pavement in place recycling สายบ้านโนนโจด โนนไท หมู่ที่ 5 ตำบลท่าวัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24  มี.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านหนองแวงท่าวัด สายบ้านนายบุญจันทร์ อันพิมพ์ไปบ้านนายประยูร ขุนสุวรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มี.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านโคกล่าม สายทำเลโสกดินแดงไปนานายประวิทย์ มูลแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 30 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง