วันที่
ชื่อเรื่อง
13  ส.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านหนองโกน้อย สายสามแยกด้านทิศตะวันออก ไป นานายหนูนา ประเสริฐวงษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านรุ่งตะวัน สายข้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าวัด ฝั่งทิศตะวันตก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมฝ้าเพดานภายในอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ค. 2564
จ้างติดตั้งสายไฟฟ้าภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและอุปกรณ์ในการฉีด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมฝาปิดบ่อพักท่อระบายน้ำ คสล. ภายในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาโครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 72 ต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง