วันที่
ชื่อเรื่อง
10  ก.ย. 2564
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม เพื่อใช้จ่ายในโครงการอบรมกฎหมายควรรู้ให้กับประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (รวมค่าติดตั้ง) แบบติดผนัง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษา) จำนวน 31 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) จำนวน 30 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง