วันที่
ชื่อเรื่อง
18  พ.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2564
ซื้อโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดไม่น้อยกว่า 1,800 วัตต์ จำนวน 72 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2564
ซื้อเสาติดตั้งโคมไฟ ขนาด 3 นิ้ว จำนวน 72 ต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม เพื่อใช้ในโครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพประชาชนในตำบลท่าวัด กิจกรรม การทำยาหม่องสมุนไพร พิมเสน การทำสบู่ และน้ำยาล้างจาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม เพื่อใช้จ่ายในโครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพประชาชนในตำบลท่าวัด จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม เพื่อใช้จ่ายในโครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพประชาชนในตำบลท่าวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยการปูแอสฟัสท์ติกคอนกรีตสายบ้านนายสุนทร มาตวังแสงไปบ้านนายก้าน มาตวังแสง หมู่ที่ 2 บ้านหนองแวงท่าวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน(รวมค่าติดตั้ง) แบบติดผนัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง