วันที่
ชื่อเรื่อง
11  ก.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากนานายแล อาจธานี ไป สามแยกราชพัสดุ หมู่ที่ 8 บ้านโนนไท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองเชือก - นานายชู หันแจด หมู่ที่ 10 บ้านโคกล่าม2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ค. 2565
ซื้อเครื่องวัดอุณภูมิร่างกายอินฟาเรดพร้อมขาตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ค. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันอาหารว่างและเครื่องดื่ม ในโครงการอบรมส่งเสริมอาชีพ (นวดแผนไทย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมอาชีพประชาชนตำบลท่าวัด (นวดแผนไทย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2565
ซื้อโคมไฟถนน LED พลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 55 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2565
ซื้อชุดเสาติดตั้งโคมไฟ ขนาด 3 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 55 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2565
จ้างเหมาสำรวจและประเมินความพึงพอใจในคุณภาพการบริการของ อบต.ท่าวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2565
จ้างจ้างเหมารถรับส่งเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด ประจำปีงบประมาณ 2565 (กรกฎาคม-กันยายน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันอาหารว่างและเครื่องดื่ม เพื่อใช้ในโครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพประชาชนในตำบลท่าวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง