วันที่
ชื่อเรื่อง
5  ก.ค. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ท่าวัด (กองการศึกษา) โดยติดตั้งผนังกระจกโครงอลูมิเนียม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาสำรวจและประเมินความพึงพอใจในคุณภาพการบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (รวมค่าติดตั้ง) แบบติดผนัง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาเช่าพื้นที่อินเตอร์เน็ตและจดทะเบียนโดเมนเนม ของเวปไซด์องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด (พื้นที่ไม่จำกัด รายปี) จำนวน 1 รายการ
27  พ.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมก่อสร้างระบบระบายน้ำแบบไร้ท่อ บ้านหนองแวงท่าวัด หมู่ที่ 2 สายบ้านนางจ่อย จันทะดวงไปบ้านนางอ่อน นาชม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง