วันที่
ชื่อเรื่อง
29  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (สำนักปลัด) จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2565
ซื้อเสาไฟฟ้าคอนกรีตอัดแรง จำนวน 3 ต้น
11  ส.ค. 2565
จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง (ปรับอากาศ) ไป-กลับ เพื่อใช้ในโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน Orgnization Develoment (OD) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ส.ค. 2565
ซื้อทรายอะเบทเพื่อใช้ในโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ส.ค. 2565
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2565
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ สายนานายแล อาจธานี - บ้านนายชูเกียรติ ศรีทอง หมู่ที่ 8 บ้านโนนไท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง