วันที่
ชื่อเรื่อง
30  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษา) จำนวน 31 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) จำนวน 30 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านหนองโกน้อย สายสามแยกด้านทิศตะวันออก ไป นานายหนูนา ประเสริฐวงษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านรุ่งตะวัน สายข้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าวัด ฝั่งทิศตะวันตก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง