วันที่
ชื่อเรื่อง
29  เม.ย. 2565
ซื้อซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 2 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมทางเดินหน้าอาคารสำนักงาน อบต.ท่าวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2565
ซื้อถุงยังชีพสำหรับผู้ป่วยโควิค (2019) จำนวน 18 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2565
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 8 รายการ (กองช่าง)
29  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุการเกษตร สำหรับปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง