วันที่
ชื่อเรื่อง
17  มี.ค. 2566
จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมคันคูห้วยที่ชำรุด หมู่ที่ 10 บ้านโคกล่าม2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2566
ซื้อถังขยะ จำนวน 300 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางสัมฤทิธิ์ ชำนิสูงเนิน หมู่ที่ 1 บ้านโคกล่าม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านอรุณี ชำนาญพล หมู่ที่ 1 บ้านโคกล่าม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางบุญเพ็ง หมั่นกิจ ไป บ้านนายประวิทย์ มูลแก่น หมู่ที่ 10 บ้านโคกล่าม2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ. 114-13 สายโสกดินแดง-หลักจุ้ม หมู่ที่ 1 บ้านโคกล่าม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2566
ซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากนางนงลักษ์ โททวงไปถนนลูกรังบ้านหนองโกน้อย หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)