วันที่
ชื่อเรื่อง
26  ก.ย. 2566
จ้างโครงการจ้างเหมาติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 35 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2566
จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง ไป - กลับ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2566
ซื้อจักซื้อโคมไฟถนน LED พลังงานแสงอาทิตย์ (กองช่าง) จำนวน 35 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2566
ซื้อเสาติดตั้งโคมไฟโซล่าเซลล์ ขนาด 3 นิ้ว พร้อมขาติดตั้งประกับยึดเสา จำนวน 35 ชุด (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษา) จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2566
จ้างเหมาถ่ายเอกสารข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากสวนนางนงนุช โหระเวช - ลำห้วยกุดลาด หมู่ที่ 6 บ้านลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2566
ซื้อสายยางส่งน้ำแบบสายยางสังเคราะห์ จำนวน 1 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2566
ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 5 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง