วันที่
ชื่อเรื่อง
31  มี.ค. 2563
จ้างวางท่อระบายน้ำจากวัดเทวราชไปบ้านนางวนิดา แก้วกัลยา หมู่ที่ 2 บ้านหนองแวงท่าวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2563
จ้างยกรูปถนนดินสายหนองครองไปวัดใหม่ไตรมิตร หมู่ที่ 1 บ้านโคกล่าม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านโคกล่าม2 จากศาลาประชาคม หมู่ที่ 10 ถึง โรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านโคกล่าม2 สายโรงสีชุมชน-นานายชู หันแจด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2563
จ้างจัดทำป้ายไวนิลโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2563
ซื้อซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 482-62-0027 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2563
จ้างเหมาจัดทำโครงปราสาท โครงการประเพณีบุญคูณลานสู่ขวัญข้าว ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับจัดทำขบวนปราสาทฟาง โครงการประเพณีบุญคูณลานสู่ขวัญข้าว ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านลาด สายบ้านนายอภิสิทธิ์ ภูมิลุน ?สามแยกทางเข้าหมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2563
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำหนองแห้วสาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 ตำบลท่าวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง