วันที่
ชื่อเรื่อง
30  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 33 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ม.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จุดบ้านนางสาวสังคม โทแก้ว หมู่ที่ 3 บ้านโนนสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ม.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางจันลา ประดับคำ ไป นายชาญชัย ประวารณา หมู่ที่ 9 บ้านรุ่งตะวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ม.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองครอง หมู่ที่ 1 บ้านโคกล่าม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายวารินทร์ ศรีโพธิ์ - บ้านนางชั้น คนชิด หมู่ที่ 4 บ้านรวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2565
จ้างเหมาเวทีและเครื่องเสียงในโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมอีสานตำบลท่าวัด ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ธ.ค. 2565
จ้างโครงการจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ เพื่อการเกษตรภายในเขตรับผิดชอบองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด จำนวน 6 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ธ.ค. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนดิน ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 9 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง