วันที่
ชื่อเรื่อง
4  พ.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายเข็ม มยุโรวาทถึงบ้านนายสุวิทย์ บุญจันทา หมู่ที่ 3 บ้านโนนสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2562
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ 2/2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2562
จ้างจ้างเหมารถรับ-ส่งเด็กเล็กด้อยโอกาสและมีฐานะยากจนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2562
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2562
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 6 บ้านลาด จากบ้านนางอนงค์ คงศิลา-บ้านนางผิน ศิลารัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2562
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 9 บ้านรุ่งตะวัน จากบ้านนางหนูเตียน-บ้านนางจ่อย พิลาเคน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำเพื่อบริการประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวจำนวน 26 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 31 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมแอร์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง